• 0898273727

Политика за поверителност

Добре дошли в charodeino.com. Моля, прочетете внимателно съдържанието на политиката за поверителност преди използването на тази интернет платформа. В случай, че имате въпроси може да отправите същите на email: [email protected]. Използването на интернет страницата charodeino.com означава, че Вие сте прочели, разбрали и приели политиката за поверителност и се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с нея.

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансова информация на нашите клиенти е сред основните приоритети на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД. Това е причината предоставените от Вас – нашите клиенти, лични данни да бъдат обработвани изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

1. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, 2700, ул. Коста Босилков, № 5, вх. А, ет. 4, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 204805793.
 2. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД упражнява дейността си на адрес гр. Гоце Делчев, 2900, ул. Драма № 50, обл. Благоевград.
 3. Можете да се свържете с „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД на посочените по-горе адреси, на телефон 0898 273727, както и на имейл адрес [email protected]. Разговорите на посочения телефон ще бъдат таксувани според индивидуалния тарифен план на потребителя.
 4. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла чл. 4, параграф 7 от Регламент 2016/679.
2. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА
 1. МАРИ ТОП ДИЗАЙН ЕООД се отнася изключително сериозно към опазването и съхранението на предоставените от Вас лични данни, като се старае да осигури сигурност и поверителност при събирането, обработването и съхраняването им. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД Ви уверява, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за Вас начин. Дружеството ще събира и обработва единствено тези данни, които са необходими за реализиране услугите, предлагани на сайта.

 2. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД си запазва правото да актуализира настоящата политика за поверителност по собствено усмотрение или когато нормативен акт налага това. Всяка промяна ще бъде отразена на интернет страницата, като регистрираните потребители към момента на промяната ще бъдат информирани на посочения от тях имейл адрес.

3. ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:
 1. ЛИЧННИ ДАННИ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 2. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 3. НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИ ДАННИ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
 4. ПРОФИЛИРАНЕ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
 5. СЪГЛАСИЕ НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
4. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД обработва следните лични данни:
  • Две имена;
  • Адрес за доставка;
  • Телефонен номер;
  • Електронна поща;
 2. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД не обработва специални категории или други чувствителни лични данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
 3. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД не използва събираната информация за профилиране на потребителите.
5. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧННИ ДАННИ
 1. Изрично съгласие от Ваша страна за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – изпращане на рекламни, търговски съобщения, на бюлетин с промоции, анкети и др. Данните, които се обработват на това основание се две имена и имейл адрес.
 2. Сключване или изпълнение на договор, при което обработването е необходимо за изпълнение на договора от разстояние, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договора. Данните, които се обработват на това основание са две имена, електронна поща, адрес за доставка, телефонен номер.
 3. Обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора, като задължение за счетоводно отчитане на търговска дейност. Данните, които се обработват на това основание, са две имена, телефонен номер, адрес за доставка.
 4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субектите на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните, които се обработват на това основание, са две имена, телефонен номер, електронна поща.
6. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА:
 1. Регистрация на потребител на интернет платформата
 2. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, както и отговор на клиентски запитвания/оплаквания.
 3. С цел сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние на стоки и услуги, предлагани от Администратора на интернет платформата charodeino.com – идентифициране на клиента и получателя на пратката, доставка на пратката, заплащане на суми по приети поръчки.
7. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД не предоставя услуги на малолетни и непълнолетни лица и съответно не събира лични данни по отношение на посочената категория лица. В случай, че подобни лични данни са събрани, то „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД се задължава да изтрие същите незабавно, освен ако дружеството по закон не е длъжно да ги запази. Ако смятате, че погрешно сме събрали лични данни на малолетни или непълнолетни лица, моля да се свържете с нас на имейл адрес [email protected] или на тел. 0898 273727.
8. МЕТОДИ НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД обработва данните, които са предоставени лично от потребителите на сайта при подаване на поръчка, при създаване на личен профил, при абониране за бюлетин, при изпращане на съобщение до „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД.
 2. Всеки потребител носи лична отговорност, в случай че са предоставени чужди лични данни без знанието и съгласието на трето лице, както и ако умишлено предостави неверни данни.
9. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 1. Данните, които събираме от Вас, се съхраняват на виртуални машини, предоставени от облачен доставчик при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).
10. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД може да предава Вашите лични данни на други обработващи лични данни администратори с цел предоставяне на избраната от Вас услуга от интернет платформата www.charodeino.com, а именно на:
  • Куриерски фирми с цел изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние;
  • Доставчици на платежни/банкови услуги;
  • Държавни административни органи в предвидените от закона случаи.
11. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на Вашия личен профил на сайта.
12. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
 1. Сигурността на Вашите данни ние подсигуряваме чрез система за сигурност Secure Socket Layer технология (SSL), чрез която цялата информация въведена от Вас се криптира.
13. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА:
 1. Право на достъп до отнасящи се за Вас данни:

  • имате право да поискате информация от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, дали се обработват Ваши лични данни и какви лични данни се обработват;
  • имате право да получите достъп до личните Ви данни данните, както и да получите информация относно събирането им, обработването им и целите за това и съхраняването им;
  • имате право да поискате копие от обработваните Ваши лични данни в електронна или друга подходяща форма;
  • предоставянето на достъп е безплатно.
 2. Право на коригиране:

  • Вие имате право да поискате от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с Вас.
  • Вие имате право да поискате непълните данни, отнасящи се до Вас, да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.
 3. Право на изтриване:

  • имате право да поискате от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
   • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
   • Вие сте оттеглили съгласието си, върху което се основава обработването на данните съгласно т. 5.1 от настоящата Политика и няма друго правно основание за обработването им;
   • Вие възразите срещу обработването на личните Ви данни, включително за целите на директния маркетинг, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
   • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 4. Право на ограничаване на обработването:

  • Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
   • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
   • обработването е неправомерно, но Вие не желае личните Ви данни да бъдат изтрити, а искате вместо това ограничаване на използването им;
   • „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка, дали законните основания на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД имат
 5. Право на преносимост на данните

  • Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, когато обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение;
  • Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо;
 6. Право на възражение

  • Вие имате право да възразите по всяко едно време срещу обработването на лични данни от „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 7. Право на оттегляне на съгласието:

  • Вие имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, което е дадено, преди то да бъде оттеглено.
 8. Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни:

  • Ако бъде установено нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД ще Ви уведоми без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 9. Право на обезщетение

  • Вие имате право на обезщетение, ако сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Вашите права
14. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА
 1. За упражняване на Вашите права Вие следва да изпратите писмено съобщение до „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. Коста Босилков, № 5, вх. А, ет. 4, или електронно съобщение на имейл адрес [email protected], в което подробно, точно и конкретно да опишете кое от горепосочените права желаете да реализирате и по какъв начин.
 2. След получаване на Вашето писмено или електронно съобщение ние ще се свържем с Вас по най-бързия начин по посочения от Вас телефонен номер, за да се уверим в автентичността на Вашето искане. След потвърждаване от Ваша страна, ще предприемем съответните стъпки по реализиране на Вашите права.
 3. При възникване на въпроси можете да се свържете с „МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД на телефон 0898 273727 или на имейл адрес: [email protected].
15. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
 1. Подробна информация относно видовете бисквитки и начина им на използване можете да прочетете в нашата Политика за използване на бисквитки тук.
16. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ
 1. Ако смятате, че Вашите права във връзка с личните Ви данни са нарушени или е налице риск от нарушение на сигурността на предоставените от Вас лични данни, моля да се свържете с МАРИ ТОП ДИЗАЙН“ ЕООД на телефон 0898 273727 или на имейл адрес: [email protected]. Ние ще реагираме адекватно и бързо на Вашите потребности.
 2. Вие имате право да подавате жалби пред местния надзорен орган относно обработването на Вашите лични данни, а именно Комисията за защита на личните данни:
  • Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Електронна поща: [email protected]
  • Интернет страница: www.cpdp.bg
  • Телефон: 02/9153525