• 0898273727

Проект

BG16RFOP002-2.024-0457-C01

„Реализиране на предприемаческата идея на предприятието "МАРИ ТОП ДИЗАЙН" ЕООД - производство на спално бельо и интериорен текстил с тематичен и индивидуален дизайн с български народни шевици“ по процедура за предоставяне на БФП - BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Бенефициент: МАРИ ТОП ДИЗАЙН ЕООД

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 241 216,00 лева

Финансиране от ЕС

 • Европейския фонд за регионално развитие: 164 026,88 лева
 • Национално финансиране: 28 945,92 лева
 • Период на изпълнение: 30.05.2019 г. - 30.07.2020 г.
Основна цел на проекта

Създаване и развитие на предприятие, чиято основна дейност е ориентирана към производство на спално бельо и интериорен текстил, с код на икономическа дейност 13.92 "Производство на конфекционирани текстилни изделия без облекло" - постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздаденото предприятие.

Основната цел на проектното предложение кореспондира с поставената цел на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ за създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и по-точно в сектор С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“.

Специфични цели на проекта
 1. Придобиване и въвеждане в експлоатация на 4 броя специализирано оборудване ДМА - автоматична бродираща машина с компютърно управление - 1 брой; Едноиглова шевна машина за прав двулицев тигел - 1 брой; 4-конечен оверлог – 1 брой;Линия за печат на текстил, състояща се от сублимационен принтер и термотрансферен каландер -1 брой
 2. Закупуване на специализиран софтуер за бродерия ( 1 брой ДНА)
 3. Създаване на 1 брой интернет страница с електронен магазин
 4. Провеждане на пазарно проучване и анализ и маркетингова стратегия за реализацията на предприемаческа идея
 5. Създаване и стабилност на 3 работни места, чрез устойчива заетост, като наеме в това число и едно лице с трайни увреждания. Повишаването на доходите на лица и подобряване на качеството им на живот; насърчаване на равните възможности за всички, и спазването на принципа за достъпност (предотвратяване на всякаква дискриминация на основата на увреждане)
 6. Постигане на социален ефект чрез наемане на 1 едно лице с трайни увреждания за минимум 6 месеца
 7. Постигане ръст на нетни приходи от продажби за периода на следващите 3 години след приключване на проекта (период N - N+2) чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемаческата идея - минимум 96,78 % от БФП по проекта
 8. Постигане на "Претеглената стойност на EBITDA" за периода на следващите 3 години след приключване на проекта (период N - N+2) - минимум 15,1% от размера на БФП по проекта
 9. Създаване на стоки, с пряко приложение в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и по-точно "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии", ( свързани с производство на стоки и съоръжения с пряко приложение за запазване на културното наследство, дизайн и развитието на селския и еко-туризъм)
Дейности по проекта
 1. Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея - дейността ще бъде осъществена чрез наемане на квалифициран персонал - 8 броя; чрез наемане на помещение за 12 месеца; чрез закупуване на 4 броя ДМА; чрез закупуване на ДНА 1 брой; чрез създаване на интернет страница; както и чрез изработване на пазарни анализи и проучвания и маркетингова стратегия за пазарна реализация на предприемаческата идея
 2. Дейност за визуализация на проекта – Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на 2 броя табели, 5 броя стикери, 1 брой публикация в браншово списание / вестник, както и с изработване на 1000 броя рекламни листовки за проекта и дейностите по реализацията му.

Финансов принос на ЕС размерът на общата стойност на проекта е 241 216,00 лева, като е финансирана 80% от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие ( Европейския фонд за регионално развитие: 164 026,88 лева; Национално финансиране: 28 945,92 лева )

Постигнати резултати
 • Сключени са 8 трудови договора с квалифициран персонал в екипа на проекта
 • Сключен е договор и е наето помещение за срок от 12 месеца
 • Проведени са 2 процедури с публична покана по чл. 51 ЗУСЕСИФ за възлагане на дейности на външен изпълнител
 • Закупени и въведени в експлоатация са 4 броя специализирано оборудване ДМА - автоматична бродираща машина с компютърно управление - 1 брой; Едноиглова шевна машина за прав двулицев тигел - 1 брой; 4-конечен оверлог – 1 брой; Линия за печат на текстил, състояща се от сублимационен принтер и термотрансферен каландер -1 брой
 • Закупен и въведен е специализиран софтуер за бродерия ( 1 брой ДНА)
 • Създадена е 1 брой интернет страница с електронен магазин
 • Проведено е пазарно проучване и анализ и маркетингова стратегия за реализацията на предприемаческа идея
 • Наето е едно лице с трайни увреждания за 12 месеца
 • Създадени са стоки, с пряко приложение в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и по-точно с пряко приложение за запазване на културното наследство, дизайн и развитието на селския и еко-туризъм

Осигурена е публичност и информираност на дейностите по проекта – закупени са 2 броя табели, 5 броя стикери, направена е 1 брой публикация в браншово списание / Наш дом/, изработени са 1000 броя рекламни листовки за проекта и дейностите по реализацията му; Всички участници/получатели на услугата са информирани за ползването на финансиране по линия на ОПИК, съфинансирана от ЕФРР; На всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, е посочено, че се ползва финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.

МАРИ ТОП ДИЗАЙН ЕООД е създадено през 2017 година, но не е извършвало дейност до стартиране на дейност през 2019 година, ориентирана към производство на спално бельо и интериорен текстил. За реализиране на нова продуктова линия съставена от малки серии и единични бройки на спално бельо и интериорен текстил персонализирани и декорирани с народни шевици използва две основни технологии – 3D печат и многоцветна бродерия.

Предприятието е създадено с финансовата подкрепа 80 % на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Коста Босилков, №5, вх.А, ет. 4

Производствен цех: обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев, ул. Драма 50, ет.2

Е-mail: [email protected]